Ðåïåòèòîðû ìàòåìàòèêè, àíãëèéñêîãî, óêðàèíñêîãî è âñåõ äðóãèõ ïðåäìåòîâ. Ïîäãîòîâêà ê ÇÍÎ è ïîñòóïëåíèþ â ÂÓÇ
Êóðñû àíãëèéñêîãî, íåìåöêîãî è äðóãèõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, êîìïüþòåðíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå è äðóãèå êóðñû
Îáó÷åíèå â Âåëèêîáðèòàíèè, ÑØÀ, Ôðàíöèè, Êàíàäå, àíãëèéñêèé â Àíãëèè, íà Ìàëüòå, îðãàíèçàöèÿ ó÷åáû çà ðóáåæîì.
ÂÓÇû â Êèåâå è Óêðàèíå: óíèâåðñèòåòû, àêàäåìèè, èíñòèòóòû ïî âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû.
Äåòñêèå ñàäû â Êèåâå, Äíåïðîïåòðîâñêå, Äîíåöêå, Ëüâîâå, Îäåññå è Õàðüêîâå
Èíñòðóêòîðû ïî âîæäåíèþ, àâòîøêîëû, êóðñû âîæäåíèÿ äëÿ âîäèòåëåé âñåõ êàòåãîðèé, êóðñû ýêñòðåìàëüíîãî âîæäåíèÿ
Ñïîðòèâíûå ñåêöèè, øêîëû è òðåíåðû. Øêîëû áàëüíûõ òàíöåâ, ñåêöèè ðóêîïàøíûé áîÿ è äðóãèå
Îáó÷åíèå ïî èíòåðíåò, îáó÷åíèå ÷åðåç Skype, óäàëåííîå îáó÷åíèå on-line
Íîâîñòè, îáñóæäåíèÿ, ìàòåðèàëû, çàäà÷è, âîïðîñû, ðåøåíèÿ ê ÇÍÎ 2014 è ïðåäûäóùèõ ãîäîâ
Äîñêà îáúÿâëåíèé. Îáúÿâëåíèÿ îáî âñåì, ÷òî ñâÿçàíî ñ îáó÷åíèåì è îáðàçîâàíèåì
Íîâîñòè îáðàçîâàíèÿ, àíîíñ íîâîñòåé øêîë è êóðñîâ, êàëåíäàðü ïðåäñòîÿùèõ ñîáûòèé
Îáñóæäåíèå ÂÓÇîâ, øêîë, êóðñîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, ÇÍÎ, ïîèñê ïðåïîäàâàòåëåé, ëèòåðàòóðû
Ïîäáîðêà ðåôåðàòîâ íà óêðàèíñêîì ÿçûêå ïî âñåì ïðåäìåòàì ñ âîçìîæíîñòüþ çàãðóçêè
Îáðàçîâàòåëüíûå ñòàòüè, èíòåðåñíûå ôàêòû è àíàëèòèêà
Êàòåãîðèçèðîâàííûé êàòàëîã îáðàçîâàòåëüíûõ ñàéòîâ Óêðàèíû è çàðóáåæüÿ
Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò îòäîõíóòü, ïîäáîðêà èíòåðåñíûõ ëîãè÷åñêèõ flash èãð
3212579204
Êîãäà òàêîé "ìîíñòð" ýëåêòðîíèêè, êàê þæíîêîðåéñêàÿ ôèðìà LG Electronics îáðàòèëàñü ê ïðîèçâîäñòâó ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ, îíà áûëà íå ïåðâîé íà ðûíêå.
9375164949
Êîãäà òàêîé "ìîíñòð" ýëåêòðîíèêè, êàê þæíîêîðåéñêàÿ ôèðìà LG Electronics îáðàòèëàñü ê ïðîèçâîäñòâó ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ, îíà áûëà íå ïåðâîé íà ðûíêå.
(850) 562-5508
Âûáèðàÿ íàø èíòåðíåò-ìàãàçèí ÍÀÇÂÀÍÈÅ äëÿ ïîêóïîê ïîïóëÿðíîãî áðåíäà Ìåêñ, Âû ãàðàíòèðîâàííî ïîëó÷àåòå ñêèäêè, à òàê æå øèðîêèé àññîðòèìåíò æåíñêîé, ìóæñêîé è äàæå äåòñêîé îäåæäû Mexx.
Àðõèâ ïóáëèêàöèé

2014 ãîä

2011 ãîä

2010 ãîä

2009 ãîä

2008 ãîä

2007 ãîä

2006 ãîä

 

Íîâûå ðåïåòèòîðû ïî ðåãèîíàì Óêðàèíû

Reindorf doreen Okaitsoo I will help you or your child speak and write in English.
Êðàâ÷åíêî Äàðüÿ Îëåãîâíà Ïñèõîëîã
-ðàáîòà ñ äåòüìè ñ ÐÀÑ, ÇÏÐ, ÑÄÂÃ è äðóãèìè íàðóøåíèÿìè â ðàçâèòèè
- Äèàãíîñòèêà (ÐÅÐ 3, Leiter 3)
- Ñîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ
- Ðàçâèòèå êîãíèòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé ðåáåíêà
Åêàòåðèíà ðåïåòèòîð ïî èòàëüÿíñêîìó è àíãëèéñêîìó ÿçûêó
Íåãðóöà Àííà Ñåðãååâíà Ñòóäåíòêà ãóìàíèòàðíîãî âóçà, ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (ó÷óñü íà ïåðåâîä÷èêà-ôèëîëîãà), èçó÷àþ àíãëèéñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè. Ðåïåòèòîð àíãëèéñêîãî, íåìåöêîãî, óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêà.
Dvorak Aliona Anatolievna ß - ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò. Ìàþ íàòõíåííÿ òà ö³ëü ïåðåäàòè ñâî¿ çíàííÿ ñâî¿ì ó÷íÿì. Çàéìàþñÿ ðåïåòèòîðñòâîì 5 ðîê³â ç ó÷íÿìè â³ä 4 äî 16ðîê³â. Çàéìàþñÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüíî òàê ³ â ïàðàõ, ãðóïàõ.
Danesh Elnaz 4th year medical student , foreigner , good pronunciation , from basic to top, any age even for child , charming , friendly with children ,grammar and conversation
Ãîö Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà óðîêè ãðè íà ôîðòåï³àíî òà ñîëüôåäæ³î

Ïèñüìî àäìèíèñòðàöèè Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû Ïðàâèëà
Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà îáÿçàòåëüíà ãèïåðññûëêà íà ñàéò «Ðåïåòèòîð».
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü: repetitor_admin[@]repetitor.ua | +380677171698; Ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà c 9:00 äî 19:00;  òå÷åíèè äíÿ ñ âàìè ñâÿæóòñÿ èëè íàïèøèòå ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè
Ðàçðàáîòêà è Äèçàéí êîìïàíèè Awelan
3022773065 Rambler's Top100 3054547509